M I S J A

O F E R T A

P R O J E K T Y

Z E S P Ó Ł

K O N T A K T

  "Wycieczki rowerowe po zabytkach techniki w regionie Pomerania" dwie broszury wydane na zlecenie Euroregionu Pomerania w Löcknitz, kwiecień - wrzesień 2005
Odcinek 1: Bernau - Gryfino Odcinek 2: Szczecin - Anklam
Odcinek 3: Greifswald - Świnoujście Odcinek 4: Świnoujście - Koszalin
Regiony północnej Brandenburgii, Pomorza Przedniego i dzisiejszego polskiego Pomorza Zachodniego (dawne Pomorze Tylne) są ze sobą od dawna związane gospodarczo i kulturowo. Otwarcie granic w 1989 roku i członkostwo Polski w Unii Europejskiej od 2004 roku przywróciły w społecznej świadomości związki historyczne i dziedzictwo historyczno-kulturowe tych regionów. W średniowieczu i wczesnej nowożytności połączenie to wspierały sieci dróg lądowych i wodnych (wzdłuż rzek i wybrzeża morskiego), w XIX wieku doszła do tego kolej żelazna. Jednak szczególny dostęp do wody - do rzek, jezior i morza - nie tylko nadaje do dzisiaj tym regionom specyficzną atrakcyjność turystyczną, lecz także pozwolił na wykształcenie się typowego krajobrazu kultury industrialnej bogatych w tradycje miast hanzeatyckich. Szczególnymi świadectwami tej kultury są siłownie wiatrowe, instalacje portowe i spichlerze, mosty zwodzone i umocnienia morskie. Prezentowana tutaj propozycja wycieczki bazuje na istniejących szlakach rowerowych. Ponadto uzupełnia je, zwracając uwagę odwiedzających na wybrane z licznych w tych regionach pomników architektury przemysłowej. Stanowią one świadectwo rozwoju techniki i wzajemnego oddziaływania kultury i krajobrazu.

W projekcie udział wzięli: Michał Borun - koordynacja projektu, Anna Gawroniak - grafika, Aleksandra Geniusz - tłumaczenie z j. niemieckiego, Gunter Heinickel - opracowanie treści, Justyna Kowalczyk - koordynacja prac kartograficznych, Przemysław Rumbuć - kartografia, Natalia Sadowska - kartografia, Jarosław Walczak - kartografia. Druk: Drukarnia Kadruk

Obie broszury wydrukowano w dwóch wersjach językowych, w nakładach 7.000 po niemiecku i 7.000 po polsku każda. Projekt Baltic+ współfinansowano ze środków INTERREG III B.
Incentives for a citizen-friendly spatial development    I N C I T I V E